Imam Mahdi as.

1. Takdir Allah tidak akan terkalahkan sedang ketentuan-Nya tidak mungkin bisa di tolak dan petunjuk-Nya akan selalu terdahulu.

2. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan ciptaan-Nya untuk kesia-siaan dan tidak akan membiarkan mereka tanpa arti.

3. Allah mengutus Muhammad saww sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dengannya Allah menyempurnakan nikmat-Nya dan beliau adalah penutup seluruh Nabi. Dan Allah mengutusnya untuk semua manusia.

4. Allah SWT berfirman : Apakah manusia menyangka tidak akan diuji saat mengatakan keimanannya ?. Kenapa mereka sampai berjatuhan dalam gelombang fitnah dan hidup dalam keraguan serta kebingunan. Apakah mereka meninggalkan agamanya, apakah mereka ragu akan kebenaran atau menentangnya atau belum tahu apa yang ada pada berita-berita yang benar dan riwayat-riwayat yang sahih atau mereka telah tahu ( akan kepemimpinan Ahlul Bait ), Lalu pura-pura lupa akan apa yang mereka ketahui. Sesungguhnya bumi ini tidak akan pernah kosong dari hujjah ( tanda-tanda kebenaran ) baik yang jelas maupun yang tersembunyi.

5. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah SWT : Wahai orang-orang yang beriman , taatilah kepada Allah, taatilah kepada Rasul-Nya dan Ulil amri di antara kalian “ . Bukankah kalian mengetahui bahwa perintah-Nya itu mutlak hingga hari kiamat ? Engkau lihat Allah SWT menciptakan akal ( benteng ) untuk kalian, agar kalian mau berfikir ( berlindung ) , dan tanda-tanda agar dijadikan petunjuk dari mulai Nabi Adam hingga Abu Muhammad ( Hasan Askari ) semoga shalawat Allah tercurahkan kepada mereka. Setiap kali satu tanda hilang munculah tanda yang lain. Bila terbenam bintang yang satu bersinar bintang yang lainnya, dan ketika Allah mencabut ruhnya ( Abu Muhammad ), kalian menyangka bahwa Allah telah memutuskan sebab antara Dia dan makhluk-Nya. Tidak ! . Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi hingga kiamat tiba. Ketahuilah bahwa perintah Allah akan terlaksana walaupun mereka enggan.

6. Sesungguhnya Imam Hasan Al-Askari a s. pergi denga rasa bahagia setelah berpijak setapak demi setapak pada aturan para pendahulunya dan kini wasiat dan ilmunya jatuh ketangan kami yang menjadi pengganti dan penerusnya. Maka hanya seorang yang zalim dan pendosa yang berani mengambil alih dari kami serta hanya pembangkang dan si kafir saja yang berani mengaku telah menjadi penerusnya selain kami. Andai bukan karena perintah Allah dan rahasia-Nya yang tidak boleh ditampakan tentu akan tampak kebenaran kita bagi kalian yang mengherankan akal kalian dan menghilangkan keraguan kalian. Akan tetapi Allah Maha Kuasa dan setiap sesuatu ada ketentuannya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan serahkanlah serta pasrahkanlah urusan kalian kepada kita.

7. Mengenai hal-hal yang sedang terjadi maka tanyakanlah pada periwayat hadits kami, karena mereka pembawa hujjah ( bukti ) kami, sedang kami adalah sebagai hujjah bagi kalian dari Allah SWT.

8.  Ya Allah ! Anugerahkan kepada ulama kita sikap zuhud dan keikhlasan. Kepada pelajar dengan kesungguhan dan semangat dan pada pendengar agar mengikuti dan mendapat peringatan serta berilah kesehatan dan kelapangan kepada muslim yang sakit dan kepada kaum muslimin yang meninggal dengan kelemah lembutan dan rahmat, kepada orang tua-tua kita ketenangan dan ketentraman, serta kepada kawula muda dengan kesadaran dan taubat, para wanita muslimah denga rasa malu dan harga diri, kepada orang-orang kaya sikap merendah dan dermawan, sedang kepada fakir miskin kesabaran dan rasa cukup.

9. Hati kita laksana bejana yang selalu menurut kepada kehendak Allah, sehingga apa yang Allah kehendaki juga kita kehendaki.

10. Ketahuilah bahwa tidak ada hubungan kefamilian antara Allah dengan siapapun.

11. Hendaknya mereka mengetahui bahwa kebenaran itu selalu bersama kami dan ada pada kami, maka tidak berani berkata demikian selain kami dan tidak mengakuinya ( selain kami ), kecuali orang yang tersesat.

12. Ya Allah ! Aku memohon pada-Mu atas nama orang yang mengharapkan keselamatan dari-Mu dan atas nama orang yang memanggil nama-Mu, baik di lautan maupun di daratan. Semoga shalawat selalu tercurahkan kepada Muhammad saww dan keluarganya. Berilah kekayaan dan kemudahan kepada fakir miskin yang mukmin dan mukminat. Serta berilah kesembuhan, kesehatan dan kelapangan kepada kaum mukmin yang menderita sakit, dan kepada mereka yang masih hidup dengan kelemah-lembutan dan kemuliaan. Sedang kepada arwah mukminin dan mukminat dengan pengampunan dan rahmat. Serta kepada yang ada di tempat lain agar segera kembali ke negerinya dalam keadaan selamat dan beruntung. Ya Allah ! Aku bermohon pada-Mu atas nama Nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya.

13. Pembohong yang menentukan waktu ( tentang hari kiamat dan lain lain ).

14. Cara kalian memperoleh manfaat dariku di masa ghaibku adalah seperti pengambilan manfaat dari matahari yang tertutup dari mata kalian oleh awan.

15. Ilahi ! Besar sudah bencana ini , serta menjadi jelas apa-apa yang tertutup, tabirpun telah terungkap dan pengharapan sudah terputus, dan bumi seakan telah menyempit, langitpun tercegah, sedang Engkau adalah Dzat yang Maha Menolong dan hanya kepada-Mu tempat pengaduan keluhan, dan hanya pertolongan-Mu yang kuharapkan di setiap kesusahan dan kesenangan.

16. Aku adalah jaminan keamanan bagi penduduk bumi.

17.  Allah SWT tidak menginginkan kecuali penyempurnaan bagi kebenaran dan kehancuran bagi kebathilan.

18. Perbanyaklah berdoa untuk kemunculanku, karena di sana ada kelapangan buat kalian.

19. Aku adalah penutup para wasyi ( penerima wasiat ). Dan denganku Allah menahan bala’ ( musibah ) terhadap keluargaku dan pengikutku ( syi’ahku ).

20. Adapun alasan yang menyebabkan akau harus ghaib yaitu firman Allah SWT : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu“ ( Q : S : Al-Maidah 101 ).

21. Ya Allah ! Jika aku mentaati-Mu maka segala pujian itu hanya untuk-Mu. Dan jika aku bermaksiat kepada-Mu maka segala tuntutan hanya milik-Mu. Dan hanya dari-Mu kebaikan dan kelapangan . Maha suci Engkau Dzat yang Maha memberi nikmat dan yang menerima ( kebaikan hamba ). Juga Maha Suci Engkau dzat yang menetapkan takdir dan pengampunan. Ya Allah ! jika aku telah bermaksiat kepada-mu maka sesungguhnya aku telah taat kepada-Mu dalam hal yang paling Engkau senangi yaitu imam kepada-Mu .Aku tidak pernah menganggap-Mu beranak dan tidak pernah pula mensyirikkan-Mu.

22. Barang siapa yang memakan sesuatu dari harta kami maka telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya dan akan mendapatkan azab yang pedih.

23. Hendaklah setiap individu dari kalian beramal dengan sesuatu yang mendekatkan kepada kecintaan atas diri kami dan menjauhkan diri dari perbuatan yang mendekatkan kepada kebencian dan kemarahan kami.

24. Janganlah kalian bertanya tentang hal-hal yang tidak berguan bagi kalian.

25. Aku adalah Mahdi. Aku adalah pemilik zaman ini. Dan akulah yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana ( sebelumnya ) dipenuhi kezaliman. Sesungguhnya bumi ini tidak akan pernah kosong dari tanda-tanda ( hujjah ) kebesaran Allah.

26. Jadikanlah kesenangan untuk melaksanakan sunnah yang sudah jelas, sebagai jalan untuk sampai kepada kami.

27. Ya Allah ! Berikanlah kami kekuatan untuk berbuat ketaatan dan menjauhi kemaksiatan serta niat yang baik dan pengetahuan tentang hal yang haram. Muliakanlah kami dengan petunjuk dan istiqomah. Serta bimbinglah lidah kami untuk berkata benar dan bijaksana. Dan penuhilah hati kami dengan ilmu pengetahuan. Serta sucikanlah perut kami dari hal yang haram dan syubhat. Tahanlah tangan kami dari perbuatan aniaya dan pencuriaan. Serta pejamkanlah mata kami dari perbuatan jahat dan khianat. Dan selamatkanlah pendengaran kami dari mendengarkan hal-hal yang jelek serta ghibah.

28. Telah terjadi keghaiban penuh , maka tidak ada kemunculan lagi kecuali setelah dapat izin dari Allah SWT.

29. Jika Allah SWT telah mengizinkan kepada kami untuk berbicara, maka akan tampaklah kebenaran dan musnahlah kebathilan.

30. Aku adalah pewaris Allah di bumi ini dan yang akan menghukum musuh-musuh-Nya.

31. Aku akan keluar setelah tiba waktunya, maka di sat itu tidak ada lagi baiat (janji setia) dari para thaghut (tiran jahat ) di atas pundakku.

32. Aku bukan orang yang membiarlkan kalian tanpa penjagaan dan bukan pula orang yang lupa dalam mengingat kalian.

33. Ya Allah ! Sampaikanlah shalawat dan salam kepada Muhammad dan keluarganya. Muliakanlah para wali-Mu karena Engkaulah Dzat yang selalu menepati janji. Serta berilah mereka pertolongan yang diharapkan dari-Mu. Cegahlah dari mereka keinginan jahat dari orang yang membangkang dan berlaku sombong serta menentang-Mu. Mereka menggunakan pemberian-Mu untuk bermaksiat dan berpaling dari-Mu, atas segala pemberian yang Engkau anugerahkan. Dengan bantuan-Mu ia berbuat sesuatu untuk menipu-Mu. Engkau lapangkan rasa santun kepadanya, kemudian Kau azab di suatu saat nanti. Dan Engkau akan mencabut segala pemberian-Mu di saat lalainya. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman dan Maha benar firman-Mu : Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya tiba-tiba dating kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang . Lalu Kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada orang-orang yang berfikir “. ( Q : S : Yunus, 24 ) . Dan firman Allah SWT : Maka takala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka “ . ( Q : S : Zuhruf ayat 55 ).

34. Laknat Allah dan para malaikat-Nya, serta seluruh manusia atas orang yang memakan harta kita secara haram walau satu dirham.

35. Mengenai harta-harta kalian, kita tidak menerimanya kecuali demi kesucian diri kalian.

36. Wahai pemilik leher hamba dan penghancur golongan kafir. Wahai pembuka segala pintu dan penyebab dari segala sebab. Berilah kepada kami sebab yang tidak kami duga-duga berkat sebutan : Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya “ . Semoga shalawat senantiasa tercurahkan kepadanya dan kepada seluruh keluarganya.

37. Wahai cahaya dari segala cahaya. Wahai pengatur segala urusan. Wahai Dzat yang membangkitkan orang yang ada di alam kubur. Sampaikanlah shalawat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya. Serta berikanlah kepadaku dan kepada pengikutku jalan keluar dari segala kesulitan. Berilah kami kelapangan dari kesumpekan serta permudahlah kami dalam melaksanakan manhaj-Mu ( program-Mu ).Serta tunjukkanlah kami kepada hal-hal yang memudahkan urusan kami. Dan perlakukanlah kami dengan apa yang layak bagi-Mu. Wahai Yang Maha Mulia ! Wahai Yang Maha Rahmat dan Maha Penyayang.

38. Ketahuilah bahwa ilmu kita meliputi segala berita ( keadaan ) kalian dan tidak ada sesuatu dari berita kalian yang tersembunyi dari kami.

39.  Adapun tampaknya kelapangan maka hanya kepada Allah kalian dapat memohonnya.

40. Tidak ada sesuatu yang lebih mengeewakan syetan dari pada shalat. Karena itu tegakkanlah shalat agar syetan mati dalam keadaan mengenaskan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: